• ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

   

  ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

  ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

  ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ

  ΓΙΑ ΤΟ EΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ  Α.Ε. 2013 - 2014

  Οι υπογράφοντες κ.κ. Παρασκευή Μητλιάγκα- Καθηγήτρια, Ιωάννης Νικολακάκης, Καθηγητής, Ιωάννης Παπαδόπουλος, Αν. Καθηγητής, Φώτης Χατζηθεοδωρίδης Αν. Καθηγητής, μέλη της τετραμελούς εισηγητικής επιτροπής για την αξιολόγηση των υποψηφίων Επιστημονικών Συνεργατών του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων, αφού λάβαμε υπόψη:

  •          Τον υπ’ αριθμ 4009/2011 νόμο
  •          Τον υπ’ αριθμ. 2916/01 Νόμο.
  •          Το υπ’ αριθμ. 149/02 Προεδρικό Διάταγμα.
  •          Τους φακέλους των υποψηφίων.
  •          Την υπ΄ αριθμ Φ.ΔΔ.1/2.2/574 από 24-2-2014  προκήρυξη του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας

  καταλήξαμε ομόφωνα στους ακόλουθους Πίνακες αξιολόγησης..

  Η σειρά τοποθέτησης των υποψήφιων Εργαστηριακών Συνεργατών στην αξιολογική κατάταξη που ακολουθήθηκε για κάθε μάθημα είναι:

  1.        Προηγούνται οι υποψήφιοι που έχουν ακαδημαϊκούς τίτλους (ΜΔΕ) συναφείς με το γνωστικό αντικείμενο που προκηρύχθηκε.
  2.        Για τη σειρά αξιολόγησης μεταξύ των υποψηφίων με πλήρη συνάφεια γνωστικού αντικειμένου λαμβάνονται υπόψη με τη σειρά που αναφέρονται: η επαγγελματική εμπειρία και ιδιαίτερα στο γνωστικό αντικείμενο, το επιστημονικό έργο, καθώς και η διδακτική εμπειρία και ιδιαίτερα στο γνωστικό αντικείμενο.
   1.    Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών επιπέδου PhD (Διδακτορικού).
    1.    Τέσσερα τουλάχιστον έτη επαγγελματικής δραστη­ριότητας κατάλληλου επιπέδου ή, αναλόγως με τη φύση της θέσης που προκηρύσσεται, ισόχρονη εργασία σε α­ναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα ή συμμετοχή με αμοιβή σε οργανωμένα ερευνητικά προγράμματα ή συνδυασμός των ανωτέρω δραστηριοτήτων, αντίστοιχων, σε κάθε πε­ρίπτωση, με το επιστημονικό επίπεδο και το γνωστικό α­ντικείμενο της θέσης που προκηρύσσεται. Η ανωτέρω ε­παγγελματική δραστηριότητα μπορεί να περιλαμβάνει μέχρι δύο έτη αυτοδύναμη διδασκαλία στο γνωστικό α­ντικείμενο του Τομέα, σε Πανεπιστήμια ή Τ. Ε. Ι. ή ομοταγή ιδρύματα του εξωτερικού.
    2.    Συναφή προς το αντικείμενο της θέσης που προκη­ρύσσεται επιστημονική δραστηριότητα σχεδιασμού και ε­κτέλεσης ερευνητικών έργων, η οποία αποδεικνύεται από τρεις τουλάχιστον πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστη­μονικά περιοδικά αναγνωρισμένου κύρους.
     1.      Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών επιπέδου Master (M.Sc., M.Eng., M.Phil., MBA, κ.λ.π)
     2.      Πέντε τουλάχιστον έτη επαγγελματικής δραστηριότητας αντίστοιχης του επιπέδου σπουδών σε αντικείμενο σχετικό με την ειδικότητα της θέσης που προκηρύσσεται, από τη λήψη του βασικού πτυχίου ή διπλώματος. Η ανωτέρω επαγγελματική δραστηριότητα μπορεί να περιλαμβάνει μέχρι τρία έτη (Νόμος 3404/05) διδακτικό έργο σε Πανεπιστήμια ή Τ.Ε.Ι. ή ομοταγή ιδρύματα του εξωτερικού.
     3.      Τεκμηριωμένη ικανότητα υπεύθυνης εφαρμογής επιστημονικών γνώσεων και τεχνολογικών μεθόδων ή εκτέλεσης τμήματος ερευνητικού έργου κατάλληλου επιπέδου στην ειδικότητα της θέσης που προκηρύσσεται. 
    3.    Για κάθε τίτλο σπουδών του εξωτερικού απαιτείται αναγνώριση από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ως ισότιμου προς του απονεμόμενους τίτλους από τα Ελληνικά εκπαιδευτικά ιδρύματα. 
    4.     Το διδακτορικό δίπλωμα θεωρείται κατά τεκμήριο συναφές προς το γνωστικό αντικείμενο της θέσης που προκηρύσσεται μόνο εάν από τη διδακτορική διατριβή διαπιστώνεται επιστημονική συμβολή σε πεδίο του διδακτικού έργου προς το οποίο αντιστοιχεί το γνωστικό αντικείμενο.
    5.    Η επαγγελματική δραστηριότητα μπορεί να ληφθεί υπόψη μόνο εφόσον τεκμηριώνεται ότι είναι αμειβόμενη. Επίσης:

  Τα κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφίων Εργαστηριακών συνεργατών είναι τα ακόλουθα:

  Για το εκπαιδευτικό προσωπικό που προσλαμβάνεται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε θέσεις Επιστημονικού ή Εργαστηριακού Συνεργάτη ως ελάχιστα προσόντα ορίζονται τα ίδια με αυτά των βαθμίδων Επί­κουρου Καθηγητή ή Καθηγητή Εφαρμογών, αντίστοιχα. Στο εκπαιδευτικό αυτό προσωπικό ανατίθεται η εκτέλεση όμοιου διδακτικού, ε­ρευνητικού ή άλλου επιστημονικού και οργανωτικού έρ­γου που έχει προβλεφθεί για το μόνιμο Ε.Π. της αντίστοι­χης με τα προσόντα του βαθμίδας (Ν. 2916/2001).

  Σε περίπτωση προκηρύξεων που οι υποψήφιοι δεν διαθέτουν τα προσόντα της προηγούμενης παραγράφου, επιτρέπεται η ανάθεση, με ωριαία αντιμισθία, διδακτικού έργου σε υποψήφιους που κατέχουν τουλάχιστον τον αντίστοιχο βασικό τίτλο σπουδών και διδακτορικό δίπλωμα προκειμένου περί Επιστημονικών Συνεργατών (Ν. 2916/2001).

  Επίσης σύμφωνα με τη νομοθεσία μπορεί να ανατεθεί διδακτικό έργο μόνο για εξειδικευμένα μαθήματα μέχρι τεσσάρων εβδομαδιαίων ωρών ως υπερωριακή απασχόληση σε μόνιμους ή συμβασιούχους του Δημοσίου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα (Ν. 3794/2009 άρθρο 15).

  Τα απαιτούμενα προσόντα για τη βαθμίδα του Επιστημονικού Συνεργάτη (αντίστοιχα με του Επίκουρου Καθηγητή Τ.Ε.Ι.) είναι (Ν. 2916/2001, όπως ισχύει σήμερα, και έγγραφο της Δ/νσης Τεχνολογικού Τομές Ανωτ. Εκπαίδευσης, Αρ. Πρωτ. Φ.13/10518/Ε5 της 30/01/2004 με θέμα: «Πλήρωση Θέσεων Εκπαιδευτικού Προσωπικού Τ.Ε.Ι.»):

  Τα απαιτούμενα προσόντα για τη βαθμίδα του Εργαστηριακού Συνεργάτη (αντίστοιχα με του Καθηγητή Εφαρμογών Τ.Ε.Ι.) είναι (Ν. 2916/2001, όπως ισχύει σήμερα, και έγγραφο της Δ/νσης Τεχνολογικού Τομές Ανωτ. Εκπαίδευσης, Αρ. Πρωτ. Φ.13/10518/Ε5 της 30/01/2004 με θέμα: «Πλήρωση Θέσεων Εκπαιδευτικού Προσωπικού Τ.Ε.Ι.»):

  Επίσης λαμβάνονται υπόψη τα εξής (έγγραφο της Δ/νσης Τεχνολογικού Τομέα Ανωτ. Εκπαίδευσης, Αρ. Πρωτ. Φ.13/10518/Ε5 της 30/01/2004 με θέμα: «Πλήρωση Θέσεων Εκπαιδευτικού Προσωπικού Τ.Ε.Ι.») :

  • Η επαγγελματική εμπειρία στην παραγωγή αποτελεί σημαντικό προσόν και πρέπει να αποδεικνύεται σε κάθε περίπτωση.
  • Στη συνολική επαγγελματική προϋπηρεσία μπορεί να προσμετρηθεί επαγγελματική δραστηριότητα παράλληλη με το χρόνο σπουδών για τη λήψη του απαιτούμενου διδακτορικού ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεδειγμένα δεν συνδέεται με σχετική υποχρέωση που επιβάλλουν τα μεταπτυχιακά προγράμματα ή οι σπουδές.
  • Οι βεβαιώσεις επαγγελματικής απασχόλησης πρέπει να αναφέρουν σαφώς το χρονικό διάστημα και το αντικείμενο απασχόλησης, το ωράριο εργασίας (πλήρες ή μειωμένο), τη σχέση εργασίας, τον τρόπο μισθοδοσίας καθώς και το ύψος της αμοιβής.
  • Αν οι βεβαιώσεις προέρχονται από δημόσιο φορέα, αρκούν από μόνες τους για την απόδειξη επαγγελματικής δραστηριότητας, αρκεί να εκδίδονται από τις Δ/νσεις ή Τμήματα Προσωπικού και εφόσον καλύπτονται οι προαναφερθείσες προϋποθέσεις.
  • Στην περίπτωση ερευνητικών προγραμμάτων, η σχετική βεβαίωση πρέπει να έχει εκδοθεί από την Επιτροπή Ερευνών (Επιτροπή Διαχείρισης Ειδικού Λογαριασμού) του οικείου ιδρύματος ή την αρμόδια υπηρεσία άλλου φορέα και όχι απλώς από τον επιστημονικό υπεύθυνο του έργου.
  • Βεβαιώσεις επαγγελματικής δραστηριότητας προερχόμενες από ιδιώτες πρέπει να αναφέρουν την ιδιότητα με την οποία ο υποψήφιος υπηρέτησε στον ιδιωτικό τομέα και λαμβάνονται υπόψη ως προς το αντικείμενο απασχόλησης (σχετικότητα-καταλληλότητα). Η ύπαρξη αμοιβής και το χρονικό διάστημα απασχόλησης στις περιπτώσεις αυτές τεκμηριώνεται από τα σχετικά ένσημα ή βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα ή για τους ελεύθερους επαγγελματίες από τα δελτία παροχής υπηρεσιών, στα οποία θα πρέπει να αναγράφεται σαφώς το είδος της παρεχόμενης υπηρεσίας.
  1.    Η εκπαιδευτική εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μόνο αν πραγματοποιείται σε τριτοβάθμιο ίδρυμα του εσωτερικού ή του εξωτερικού (Πανεπιστήμια. ή Τ.Ε.Ι.). Ως πλήρες ωράριο για τον Επιστημονικό συνεργάτη ορίζονται οι 12 ώρες εβδομαδιαίως ενώ για τον Εργαστηριακό οι 15. Όσο αφορά την εκπαιδευτική εμπειρία με «407» ως πλήρες ωράριο ορίζονται οι 8 ώρες ανά εβδομάδα εκτός αν δηλώνεται διαφορετικά από το Τμήμα στο οποίο γίνεται η διδασκαλία.
  2.    Οι απαιτούμενες πρωτότυπες δημοσιεύσεις δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να υποκατασταθούν ως κριτήριο εκλογιμότητας από άλλου είδους επιστημονικές εργασίες (π.χ. ανακοινώσεις σε συνέδρια, οι παρουσιάσεις σε ημερίδες ή τα συγγράμματα). Ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια μπορεί να γίνουν δεκτές ως ισοδύναμες με δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει αιτιολογημένη κρίση στα σχετικά πρακτικά, από την οποία να προκύπτει αφενός μεν το διεθνές κύρος, η περιοδικότητα και η ευρύτατη αποδοχή των συνεδρίων από τη διεθνή επιστημονική κοινότητα, αφετέρου ότι τα πρακτικά τους είναι προσιτά σε ευρύ επιστημονικό κύκλο και συντάσσονται από συντακτική επιτροπή που ελέγχει και κρίνει εργασίες, ανακοινώσεις και παρουσιάσεις στο σύνολο τους από άποψη επιπέδου και επιστημονικής πρωτοτυπίας (Απόφαση ΣτΕ 339/89 & 3296/89). Αναφορές στο δημοσιευμένο έργο του υποψηφίου γίνονται δεκτές μόνο όταν περιλαμβάνονται στο φάκελο υποψηφιότητας είτε ως αυτούσιες δημοσιεύσεις.

                                                                                               

                                                                  Φλώρινα 7-3-2014

                                                                            Η  Επιτροπή

  Δρ. Π. Μητλιάγκα                                                           Δρ. Ιωάννης Νικολακάκης

  Καθηγήτρια                                                                             Καθηγητής

   

   Δρ. Ιωάννης Παπαδόπουλος                                          Δρ. Φ.Χατζηθεοδωρίδης                                  

  Αν. Καθηγητής                                                                       Αν. Καθηγητής 

  Προσωπικό Γραμματείας:

jenny copy

   Ευγενία Χαλβατζή

   2385054620

   FAX: 2385054621

               Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.      

               Πελαγία  Μελίδου 

               2385054619

               FAX: 2385054621

               Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

    

    Γραμματέας Τμήματος

anna

Άννα Κωνσταντινίδου.

2385054610

FAX:2385054621

      Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

     Γραμματέας Σχολής:

Δημήτριος Λούγκαςlougkas copy

2385054614

FAX: 2385054621

      Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Διεύθυνση: Τέρμα Κοντοπούλου, 53100 Φλώρινα

Βιβλιοθήκη - Σίτιση -Στέγαση

Περιβολάρη Μάγδα Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Τηλ.: 2385054667

Γραφείο πρακτικής άσκησης

Κουτσή Βασιλική  2385054613

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Γραφείο πρακτικής άσκησης ΕΣΠΑ

Φώτης Στεφανής

τηλ:  2385054700 

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

 

 

 

       Γρήγορη πρόσβαση:

ΜΠΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
logo MPS FYTIKIS

 

 

 

 

 

 

 

banner triptolemos 

 

 

 

 

logo ergastiriwn new

 

 

 

eudoxus

 

 

 

 

 

 

diavgeia all logo