• ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΤΟΥ ΙΚΥ

    Καλούνται οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στον προσωρινό πίνακα επιλεγέντων (3.685 υποψήφιοι), να προσκομίσουν στην Γραμματεία του Τμήματος/Σχολής τους,  τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, το αργότερο έως την Παρασκευή 9 Ιουνίου 2017, προκειμένου να πραγματοποιηθεί ο σχετικός έλεγχος. 

    ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΤΟ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ (Πατήστε πάνω).

     Ενστάσεις κατά του προσωρινού πίνακα μπορούν να ασκηθούν έως 7/6/2017.  Η ένσταση κατατίθεται στο ΙΚΥ αυτοπροσώπως ή με ειδικά εξουσιοδοτημένο προς τούτο πρόσωπο ή διά μέσου εταιρίας ταχυμεταφορών (courier).