Χρήση ακαδημαϊκής ταυτότητας ως φόντο κατά τη διάρκεια των εξ αποστάσεως εξετάσεων

Απόσπασμα Πρακτικών

Αλλαγή φόντου (οδηγίες)